Rozsah prací - Požární ochrana

Výkon osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany

Výkon osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany, které se vztahují k vlastnímu provozování činností v objektech a vyplývají z platných předpisů o požární ochraně - zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci:

 

 Technický dozor a odborná technická pomoc v oblasti požární ochrany při provádění staveb

 

Zpracování, aktualizace a vedení příslušné dokumentace požární ochrany

Jedná se zejména o plnění povinností vyplývajících z provozování činnosti se zvýšeným, případně vysokým požárním nebezpečím ve smyslu § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o následující dokumentaci :

 

Servis protipožárního vybavení

Zajištění předepsaných kontrol požárně bezpečnostních zařízení ve smyslu zákona č. 133/85 Sb. ,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 2, 7 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, zejména pak: